प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, न्युनतम रोजगारीमा संलगन हुनाको लागी निबेदन दिने बारेको सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

सूचना !
निवेदन दिने फोर्माट

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, न्युनतम रोजगारीमा संलगन हुनाको लागी निबेदन दिने बारेको सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

आर्थिक वर्ष: